W dniu 3 lipca 2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Program Profilaktyki Chorób Odkleszczowych na terenie makroregionu wschodniego (woj. podlaskie, woj.lubelskie)”.
Projekt realizowany jest przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie.
w ramach osi priorytetowej: V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
w ramach działania: 5.1 Programy profilaktyczne,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 864 863,75 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 864 863,75 PLN
w tym:
84,28% wydatków kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie z UE: 728 907,16 PLN
15,72% wydatków kwalifikowalnych stanowi dotacja celowa z MZ:135 956,59 PLN
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2020-31.12.2022