Główny cel projektu stanowi zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme poprzez działania profilaktyczne i informacyjne. Projekt będzie skierowany do 2950os.(1390K,1560M) powyżej 15 roku życia w wieku aktywności zawodowej szczególnie narażonych ze względu na wykonywany zawód, formę̨ spędzania czasu wolnego zamieszkujących makroregion wschodni (tzn. obszar województwa podlaskiego i województwa lubelskiego), ze szczególnym uwzględnieniem regionów częstego występowania kleszczy.

Projekt jest zgodny z celami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 osi V: Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osób w wieku aktywności zawodowej oraz celu tematycznego nr 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników poprzez realizację szczegółowych celów przewidzianych w Programie tj.:
a) Poprawę̨ w grupie docelowej poziomu wiedzy i świadomości z zakresu epidemiologii i profilaktyki boreliozy poprzez ukierunkowaną edukację oraz kampanię informacyjną;
b) Poprawa dostępu do diagnostyki w kierunku boreliozy poprzez udostępnienie testów diagnostycznych na poziomie jednostek POZ u osób z nietypową postacią̨ rumienia wędrującego;
c) Zwiększenie liczby wykrytych przypadków boreliozy wczesnej;
d) Zmniejszenie liczby rozpoznań późnych stadiów boreliozy;
e) Wzrost poziomu wiedzy u osób stanowiących personelu medycznego potwierdzony wynikiem modułu egzaminacyjnego zamieszczonego na platformie e-learningowej;
f) Wzrost liczby dodatnich wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonego testu ELISA i Western blot;
Realizacja pozwoli na osiągniecie celów szczegółowych poprzez:
a) Rekrutacja 15 jednostek podstawowej opieki zdrowotnej współpracujących w ramach projektu;
b) Rekrutacja 4 podmiotów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z terenu makroregionu wschodniego współpracujących w ramach projektu;
c) Rekrutacja 6 laboratoriów diagnostycznych współpracujących w ramach projektu;
d) Poddaniu badaniom przesiewowym 2950os.w wieku aktywności zawodowej szczególnie narażonych ze względu na wykonywany zawód i formę̨ spędzania czasu wolnego;
e) Wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami programu profilaktycznego - podmiotami leczniczymi na poziomie AOS, POZ, laboratoriami diagnostycznymi, pacjentami i szpitalami;